polskiEnglishDeutsch

Fundusze Europejskie

EWADRUK STRĘKOWSKI SP. J. realizuje projekt pod nazwą: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EWADRUK STRĘKOWSKI SP. J. Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Udział w 3 targach w charakterze wystawcy,
 • Udział w 7 misjach gospodarczych na rynkach francuskim, niemieckim, brytyjskim, niderlandzkim, litewskim i ukraińskim,
 • Zakup indywidualnej usługi doradczej dla każdego z rynków docelowych w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych,
 • Zakup usług doradczych w zakresie uzyskania certyfikacji niezbędnych dla planowanej internacjonalizacji,
 • Zakup środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,
 • Zakup usług informacyjno-promocyjnych związanych bezpośrednio z realizacją modelu biznesowego.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

 

Okres realizacji projektu od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

 

Wartość projektu ogółem: 694 524.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 610 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 519 095.00 PLN

POIR.03.02.02-00-0147/16 „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opakowań zabezpieczonych przed oddziaływaniem promieniowania UV”

CELE:
Wnioskodawca bezpośrednio przełamuje bariery województwa odnośnie peryferyjności, zapóźnienia oraz niskiego poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez realizację dwóch z trzech celów programu, a więc

Cel 1. Konkurencyjność poprzez innowację

Cel 2. Przedsiębiorczość dzięki innowacyjności

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opatentowanej przez Wnioskodawcę technologii produkcji innowacyjnych na skalę międzynarodową wielowarstwowych laminatów folii opakowaniowej o miejscowym zabezpieczeniu przed promieniowaniem UV do działalności firmy. Realizacja działań inwestycyjnych pozwoli Wnioskodawcy na rozpoczęcie produkcji wspomnianych nowych produktów opakowaniowych, które będą cechować się:

 • Blokowaniem przenikania promieniowania UV,
 • Możliwością zabezpieczenia produktu spożywczego przy zachowaniu możliwości wglądu do wnętrza opakowania i zobaczenia produktu,
 • Zachowaniem świeżości produktu spożywczego w dłuższym okresie czasu,
 • Wydłużeniem terminu ważności produktów spożywczych,
 • Eliminację negatywnych skutków promieniowania UV.

Wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwi przedsiębiorstwu zaoferowanie nowych wyrobów opakowaniowych, a także przełoży się na uzyskanie dodatkowych korzyści tj. skrócenie czasu produkcji, redukcja kosztów produkcyjnych, redukcja stopnia odpadów produkcyjnych, minimalizacja szansy powstawania wad produkcyjnych w produkcie, niższy koszt realizacji zlecenia, obniżenie ilości wykorzystywanych materiałów.

Dzięki wspomnianym zaletom zarówno produktowym jak procesowym możliwe będzie znaczne zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa i ugruntowanie swojej pozycji na rynku zarówno krajowym jak i europejskim. W wyniku wdrożenia nowych produktów do oferty handlowej firmy, pojawi się możliwość zaspokojenia wygórowanych potrzeb indywidualnych klientów oraz zdobycia nowych odbiorców na rynku krajowym oraz zagranicznym.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 808 000,00

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 065 599,99

RPPD.01.03.00-20-0154/17 „Wdrożenie produkcji laminatów papierowo-foliowych w firmie PPHU „EWA” Strękowski Sp. J.”

OPIS:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy wprowadzenia do oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa PPHU „EWA” Strękowski Sp. J. nowego, innowacyjnego produktu w postaci laminatu papierowo- foliowego, będącego efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych. Projekt zakłada rozbudowę parku maszynowego o jedną nową maszynę (laminarkę do produkcji laminatów papierowo- foliowych). Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa PPHU „EWA” Strękowski Sp. J. na regionalnym i krajowym rynku opakowaniowym od 2018 r.

CELE:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa PPHU „EWA” Strękowski Sp. J. na regionalnym i krajowym rynku opakowaniowym od 2018 roku. Cel tren będzie realizowany w wyniku poszerzenia zaplecza technologicznego przedsiębiorstwa. Cel ogólny będzie możliwy do osiągnięcia w wyniku realizacji celów szczegółowych, tj:

 • dywersyfikacja źródeł przychodów spółki poprzez rozbudowę oferty sprzedażowej o laminaty papierowo – foliowe w 2018 roku
 • zwiększenie innowacyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty sprzedażowej firmy w 2018 roku nowego produktu w postaci laminatu papierowo – foliowego
 • zwiększenie innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników zleconych prac B+R do produkcji od 2018 r
 • zwiększenie innowacyjności firmy poprzez doposażenie w nowoczesną maszynę do produkcji laminatów papierowo
 • foliowych w 2018 r.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zaspokojenia głównego celu biznesowego Wnioskodawcy, mianowicie do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności PPHU „EWA” Strękowski Sp. J. na regionalnym i krajowym rynku opakowaniowym od 2018r.

Przedmiotowa inwestycja oprócz wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa wpłynie również na konkurencyjność gospodarki. Wnioskodawca przyczyni się do transferu technologii do gospodarki. Zakupiony sprzęt pozwoli na uruchomienie dotychczas niedostępnego na rynku regionalnym jak i krajowym produktu jakim jest laminat papierowo foliowy.

 

Całkowita wartość projektu: 1 490 399,03

Wartość unijnego dofinansowania: 604 349,57

POPW.01.03.01-20-0011/19 „Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem nowych materiałów opakowaniowych i opakowań z folii biodegradowalnych i kompostowanych z zadrukiem flekso, poprawiającym ich własności użytkowe”

OPIS:
Niniejszy projekt obejmuje uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek przez EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA gamy nowych materiałów opakowaniowych i opakowań z folii biodegradowalnych i kompostowanych z zadrukiem flekso, poprawiającym ich własności użytkowe. Właściwości te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie opracowanych przez zespół EWADRUK struktur folii i laminatów z surowców biodegradowalnych i kompostowalnych oraz opracowanego na zlecenie wnioskodawcy specjalnego lakieru biodegradowalnego, który poprawia odporność na promieniowanie UV folii. Technologia produkcji nowych materiałów opakowaniowych stanowi wynik prac B+R przeprowadzonych przy współpracy z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wprowadzenie wyników prac B+R do oferty wnioskodawcy będzie wymagało podjęcia szeregu działań inwestycyjnych i wdrożeniowych. Uruchomienie produkcji nowej gamy wyrobów wymaga zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję produktów o wspomnianych właściwościach. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej, w tym na politykę zrównoważonego rozwoju oraz równych szans.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa EWADRUK poprzez wdrożenie wyników prac badawco-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej gamy materiałów opakowaniowych i opakowań z folii biodegradowalnych i kompostowalnych z zadrukiem flekso, poprawiającym ich własności użytkowe.

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego projektu, wnioskodawca będzie mógł poszerzyć swoją ofertę produktową o innowacyjne pro-ekologiczne opakowania, co umożliwi mu umocnienie pozycji w branży zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii, wnioskodawca osiągnie wyróżniającą się pozycje na rynku opakowaniowym, stając się partnerem dla wielu innych przedsiębiorstw.

 

Koszt całkowity projektu: 10 542 856,44

Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 999 999,60

Zaufali nam

Flis
Melvit
Lestello
OstroVit
Farby Kabe
Goldmak
SuperDrob
Oval
Hean
Planta
Jedność
TBM
Europol
Unifreeze
Polmak
Biofix
Aquael
PAKor
Hal
scroll up